Van den Doel Neurologische expertise

Medische aansprakelijkheid

Een bijzonder onderdeel van de medisch specialistische rapportage betreft de medische aansprakelijkheid. Een hulpverlener in de zin der wet ( de wet BIG, 1993) kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als er sprake is geweest van “onzorgvuldig handelen”. Het daarvoor gehanteerde criterium is dat een redelijk handelend en bekwaam beroepsgenoot op het behandelingsmoment dat ter discussie staat anders ( beter) zou hebben gehandeld.

Dat is niet altijd even eenvoudig. Soms wordt gedacht dat als de uitkomst van een behandeling niet volgens verwachting is, dat de hulpverlener dan een fout moest hebben gemaakt. Dit is als uitgangspunt onjuist: geen enkele medische behandeling is zonder risico, hoe klein ook. Een complicatie, iets dat iedere hulpverlener had kunnen overkomen, ook bij zorgvuldig handelen, leidt dus niet tot aansprakelijkheid. Anders kan het liggen wanneer er sprake is van een sterk verhoogd aantal complicaties bij dezelfde hulpverlener.

Een gevaar daarbij is ” hindsight bias”, wijsheid achteraf. De rapporteur moet zich verplaatsen in de positie van de aangeklaagde hulpverlener op het moment dat ter discussie staat, zonder de ( door iedereen gekende ) uitkomst er bij te betrekken. Ook moet het rapport worden opgesteld door een hulpverlener met vergelijkbare expertise als die van de aangeklaagde hulpverlener en niet door een ” superspecialist”, die immers door een andere, nauwere bril naar het probleem zou hebben gekeken.

Wanneer er sprake is van erkend onzorgvuldig handelen dan dient de schade te worden vastgesteld. Ook dit vereist een afgewogen beoordeling, immers, zelfs als er sprake is geweest van onzorgvuldig handelen hoeft er geen schade te zijn. In uitzonderlijke gevallen kan er zelfs minder schade zijn.

Een algemeen overzicht van medische aansprakelijkheid kan worden gevonden in het tijdschrift Nervus, december 2023-4, 2–26.

Ga terug naar nieuws

CBR keuringen

Dr van den Doel is bij het CBR geregistreerd als deskundige voor het verrichten van rijbewijskeuringen op neurologisch vakgebied.

In principe worden alleen die keuringen gedaan waarvoor door het CBR een persoonlijke opdracht aan de deskundige is gegeven. De te onderzoeken persoon heeft dan bericht gehad van Dr van den Doel als deskundige is benoemd.

Door het grote aanbod van deze keuringen worden keuringen zonder een dergelijke benoeming slechts bij uitzondering gedaan.

De kosten voor een CBR keuring bedragen per 1-1-2023 100 euro exclusief BTW voor eenvoudige keuringen ( tijdsbeslag maximaal 15 minuten, buiten administratieve verwerking).

Elk kwartier dat extra aan een onderzoek moet worden besteed, bij complexere problematiek, verhoogt dit bedrag met 50 euro exclusief BTW.

Ga terug naar nieuws

Deskundigheid in juridische zin

In een aantal gevallen moet voor de juiste afwikkeling van een expertise een oordeel worden gegeven over de kwaliteit vaan aanvullende onderzoek, hetzij eerder verricht, hetzij verricht in het kader van de expertise. Dit kan beeldvorming zijn, zoals een CT-scan of een MRI, maar ook neuropsychologisch onderzoek.

Het Centraal Tuchtcollege heeft ondersteund dat een neuroloog een globaal kwaliteitsoordeel kan geven over een neuropsychologisch ondersoek en ook een globale uitspraak kan doen over eventuele bijdragende factoren op het psychische vlak. Beiden behoren tot het deskundigheidsgebied van de neuroloog.

Hoewel dit standpunt soms wordt bestreden met als argument dat de bijvoorbeeld radioloog en neuropsycholoog een eigen specifieke deskundigheid bezitten is deze visie toch opgenomen in de richtlijnen van de NVN, mede gebaseerd op jurisprudentie waarbij is vastgesteld dat een medisch specialist een gedeelde verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit van aangevraagd aanvullend onderzoek gerelateerd aan de in  kwestie zijnde eventuele aandoening op diens vakgebied, zoals bij CT-scan en MRI onderzoek.

ECLI:NL:TGZCTG:2020:66 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.270

 

Ga terug naar nieuws